• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Isolera krypgrunden?

 

Isolering av grundmur, grundbotten och krypgrund

Att värme är bra för de flesta krypgrunder är ett känt faktum och att  tillföra värme i precis de mängder enbart när det behövs är vad TrygghetsVakten krypgrund gör. För att få ner förbrukningen ytterligare kan grundmur och mark isoleras. Det finns idag en uppsjö av isoleringsmaterial för användning i en krypgrund.  Isodrän®, Celitflex®, Pordrän®, skumglas och lättklinkerkulor är några exempel på fabrikat och lösningar. Vi har även vår egen Krypgrundsisolering samt Armerad marktäckning.

Vi har testat flera isolermaterial under olika omständigheter och  de flesta fungerar, dvs köldlasten minskar och sänker förbrukningen på TrygghetsVakten krypgrund. Det finns dock en isolering som vi bedömer vara mer lämplig än andra då den även skyddar både mot markfukt och radon. Vi saluför  Armerad marktäckning som reflekterar både TrygghetsVaktens och husets värmestrålning och därmed sänker den totala energiförbrukningen.

Bilden visar krypgrund med Armerad marktäckning

Vi saluför även en 10 mm krypgrundsisolering som är ett  kraftigt material med god isoleringsförmåga.

10 mm krypgrundsisolering monterad mot mur och mark i krypgrund

Läggs Armerad marktäckning överst och vår krypgrundsisolering underst erhålls både värmereflektion vintertid och skydd mot markens kyla sommartid vilket är en mycket energibesparande lösning. 

Isolering av krypgrunden höjer också maxeffekten på en installerad avfuktare som behöver jobba mindre vid extremväder.

Krypgrundsisolering som bromsar radon

I princip alla grunder har behov av skydd mot markfukt och mer än 80% av Sverige yta har för höga halter av radon. Korrekt monterat kan TrygghetsVaktens olika typer av krypgrundsisolering i många fall reducera radonhalten till säkra nivåer, det vill säga under 200 bq/m3.

Isoleringen är ångtätt och ersätter även byggplasten i krypgrunden. Materialet är lätt att montera och tillräckligt stryktåligt för att gå eller krypa på.

Hur monteras krypgrundsisolering?

Isoleringen rullas ut på marken i krypgrunden och spikas upp på grundmuren i höjd med underkant ventiler med specialspik. Det ska alltid vara en luftspalt ovan mark så att grundmuren kan torka ut.  Om det är en krypgrund med  emmisionsproblem eller radon så tejpar man skarvarna med ett membran och tätar med butylmassa för att få en helt ångtät barriär mot grundbotten och grundmuren.

I en normal krypgrund kan du räkna med ungefär en halvering av strömförbrukningen på en TrygghetsVakten krypgrund vid isolering med krypgrundsisolering.

Bra är att tänka på att du alltid skall ha tunnare isolering på insidan av grundmuren än vad du har mot marken. Vid isolering endast av grundmurens insida blir krypgrunden värmetrög och i praktiken fuktigare vilket resulterar i en högre energiförbrukning om man har installerat en avfuktare.

 

Olämplig isolering av krypgrundsmur.

Förhöjd risk med isolering ända upp till bottenbjälklag!

Fastigheter byggda under slutet av 80-talet och fram till slutet av 90-talet har i vissa fall en konstruktion med cellplast limmat på insidan av grundmuren.

Isolering mot mark är det en bra lösning men om marken inte är isolerad utan endast mot mur kommer krypgrunden bli värmetrög och därmed få förhöjda fuktvärden som följd. Denna typ av konstruktion har mycket att vinna med en korrekt, kompletterande markisolering.  Observera att i  bilden ovan har isoleringen monterats ovan omgivande marknivå utan en uttorkande luftspalt. Där syns att kondensdroppar glimmrar i närheten av isoleringen.

Förhöjd risk med isolering under bottenbjälklag!

I vissa fall har man även isolerat underifrån bottenbjälklaget / trossbotten i krypgrunden med cellplast eller poluretanskum vilket innebär en kraftigt förhöjd mögelrisk då fukt vandrar från varmt till kallt.  Dvs fukten vandrar genom golv och isolering och stoppar mot den monterade cellplasten eller polyuretanskummet i krypgrunden.  Själva kryputrymmet blir också kallare och därmed fuktigare.  Ska isolering av undersida bottenbjälklag överhuvudtaget utföras måste den vara diffusionsöppen samt bör kombineras med isolering mot marken i krypgrunden.

 

Bilden nedan visar en korrekt utförd montering av krypgrundsisolering mot mur och mark.

Samma krypgrund isolerad med kompletterande värmereflekterande Armerad marktäckning och uppe till höger i bild, styrning till TrygghetsVakten Krypgrundsavfuktare

Här kan du läsa vidare om TrygghetsVaktens krypgrundsisolering.

 

Önskas offert på monterad krypgrundsisolering, klicka här.